Follow Ajuntament de Felanitx on:

Facturas Electrónicas-FACe

General de Entrada de Facturas Electrónicas

Acceso al Registro General de Entrada de Facturas Electrónicas-FACe

https://face.gob.es/es/

Importante: Para la mayor agilidad en la conformidad de las facturas electrónicas recibidas se avisa que, para no ser denegada, la descripción tiene que ser clara en el contenido, lugar y detalle del departamento que encargó la obra o el servicio que se factura. Así como, la importancia de adjuntar tanto el presupuesto aprobado como los albaranes o cualquier otro documento necesario para una tramitación eficaz.
 

Codis DIR Ajuntament de Felanitx

oficina contable: L01070223
órgano gestor: L01070223
unidad tramitadora: L01070223

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

 • Estaran obligats a l'ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 3.000€
  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tenguin la nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.
 • Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures d'import no superior a 3.000€ i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

No obstant això qualsevol empresa que no vengui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 3.000€ podrà també presentar-les electrònicament.

Codis DIR Centre Cultural de Felanitx

oficina contable: LA0002826
órgano gestor: LA0002826
unidad tramitadora: LA0002826

Normativa

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 311 de 28/12/2013)

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf

- Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6787.pdf

- Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas (BOE 255 de 21/10/2014)

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf

- FAQs Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ%20e_fact...

- Portal de facturae
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx