Follow Ajuntament de Felanitx on:

CONCURS DE DISSENY DE LA “ SARDINA 2017“

CONCURS DE DISSENY DE LA “ SARDINA 2017“

BASES:
L'Àrea de Joventut s'encarrega de l'organització general de l' Enterro de la Sardina, amb el qual es dona per finalitzat el Carnaval. A continuació s'especifiquen les bases de participació per al concurs de la creació de la figura de la Sardina que serà protagonista en la desena edició de l'Enterro de la Sardina 2017.

1- PARTICIPANTS
Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys o major de 16 amb permís patern, així com també es pot presentar qualsevol associació, col·lectiu legalment constituït, centres educactius, etc...

2- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL DISSENY:
a) Tema: “ La Sardina i la mort “
b) Nombre d’obres: un màxim de dos dissenys per autor/a.
c) Característiques del disseny:
* El disseny ha de representar una sardina morta, de sexe femení.
* El disseny s'ha de presentar damunt paper en tamany A3 o una maqueta amb una llargària mínima de 40cm i màxim de 50 cm (escala 1:5). En cas de presentar una maqueta, cal fer-ho damunt un suport estable. En cas que el disseny sigui seleccionat, no haurà d'aparèixer aquest suport, ja que anirà anclada a les andes tradicionals.
* El disseny ha de representar clarament el resultat final, en cas que aquest sigui seleccionat.
* S'ha d'adjuntar un document amb les mides reals que tendrà “ la Sardina “, en cas de ser seleccionada, els materials amb els que es realitzarà i la tècnica emprada en la seva construcció.
d) Dades de l’autor/a: al dors de cada obra hi ha de figurar el títol de l’obra, i el pseudònim amb què l’autor/a/ associació hi concorre.

3- CONDICIONS TÈCNIQUES DE “ LA SARDINA “:
Una vegada seleccionat el disseny, el finalista haurà de realitzar la “Sardina “ que es portarà dia 28 de febrer a la processó de “l'Enterro de la Sardina 2017 “, baix les següents condicions tècniques:

a) Mides de la sardina:
Llargària: mínim 1,80 m i màxim 2m, comptant la coa.
Amplada mínima  40 cm, i màxima 50 cm, comptant les aletes.
Alçada: mínim 60 cm i màxim 80 cm.
b) El pes de la “Sardina “ ha de ser el mínim possible, sense interferir amb la seva estabilitat.
c) Els materials han de ser de fàcil combustió, una vegada que la “ Sardina “ es posi a la crema. Ha de quedar totalment destruïda pel foc. Solament podran quedar en peu petites estructures per al seu suport.
 d) El cost dels materials aniran a càrrec de l'Àrea de Joventut, amb un pressupost màxim de 100 euros. Així com també es cedirà un espai per a la seva creació.
e) L'Àrea de Joventut proveirà d'una base provisional, amb la llargària i anclatges similars a les andes tradicionals, per a la construcció de la “Sardina “.


4- PRESENTACIÓ I TERMINI:

Del disseny:
a) Les obres s’han de presentar al Centre d’Informació Jove ( passeig de Ramon Llull núm. 19 ) del 25 de gener al 10 de febrer, durant el següent horari: de dilluns a dinvedres de 10 a 14h
b) Juntament amb l’obra s’ha de presentar un sobre a part en el que ha de constar exclusivament el pseudònim i ha de contenir la documentació següent:
-Un paper amb les dades següents: Nom i llinatges de l’autor, adreça i telèfon.
-Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
-Autorització de la mare, del pare o tutor/a legal, en el cas que es tracti de persones menors d’edat.

De la Sardina:
a) El guanyador tendrà com a termini de construcció fins el dilluns dia 27 de febrer de 2017 per fer l'entrega de la Sardina al Centre d'Informació Jove ( passeig de Ramon Llull núm. 19 ), en cas de que es vulgui fer al mateix centre s'ha de sol·licitar.

5- PREMIS
S'estableix un premi de 250 euros en material informàtic, a elegir per al guanyador/a.
A més, l'autor/a de la Sardina, el dia de l'Enterro tendrà l'honor de dipositar-la sobre la pira crematòria una vegada celebrada la “Missa funeral “.

6- JURAT
Estarà format pel regidor de Joventut, la tècnica de Joventut, 2 membres de l'organització i un especialista en arts plàstiques.


7- DRETS SOBRE LES OBRES
El disseny seleccionat serà propietat de l’Ajuntament de Felanitx. L’Ajuntament se’n reserva tots els drets i podrà ser utilitzat posteriorment en exposicions o amb finalitats culturals o artístiques, fent-hi constar el nom de l’autor, així com dels drets d'imatge de l'obra.

8- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:

Les obres no premiades es podran recollir a partir de dia 15 de març de 2017, al Centre d’Informació Jove ( passeig de Ramon Llull núm 19 ).
Participar en el concurs implica acceptar les bases que s’estableixen.

Data publicació: 
dimecres, febrer 1, 2017